• gomymobi.com

  gomymobi.com
  Teklipler Güýçli çözgütler
  Öz işiňi et üstünlik & has ýokary uçuň !!!

  gomymobi.com
  gomymobi.com

Näme üçin bizi saýlamaly?

gomymobi.com iş sahypalaryňyzy çalt, aňsat we täsirli gurmaga kömek etmek üçin döredildi. Işiňizi we döredijilik önümleriňizi dünýä görkezmek üçin ähli zerur gurallar.

Onlaýn barlygyňyzy dizaýn etmek we dolandyrmak üçin ulanyp boljak has güýçli aýratynlyklary öwreniň.

ýa-da   Indi başla

Iş web sahypalary

gomymobi.com Ösüş wagtyna ýa-da aýratyn web hyzmatlary üçin gymmat töleglere maýa goýmazdan, doly jogap berýän iş web sahypalaryny döretmäge kömek edýän web platformasydyr. Mundan başga-da, döredijilik önümleriňizi göni dünýädäki alyjylara satmak üçin Çäklendirilmedik dükanlary döredip bilersiňiz.

Indi başla

Elektron telekeçilik

Onlaýn dükanlar

Geliň, öz söwda adyňyzy we iň oňat döredijilik önümlerini e-söwda dükany gurujy bilen dünýädäki her kime hödürläliň. Çäklendirilmedik dükanlary döretmäge, çäklendirilmedik önümleri satmaga kömek edýäris; geleşik tölegi, hakyna tutma tölegi üçin; satýan zadyňyz üçin 100% töleg gazanarsyňyz.

Bu ýerdäki wezipämiz, sizi goldamak üçin iň oňat ýönekeý çözgütlere ünsi jemleýär.

Dükany aç we sat

Ajaýyp müşderilerimiz haýran galdyryjy çözgütleri gowy görýärler

Ilkinji maksadymyz müşderilerimizi begendirmekdir. Hawa, bu siziň işiňiz üçinem işleýär.

 • Element gurluşykçysy

  Işewür web sahypalaryňyzy noldan gurup başlaň ýa-da dizaýner tarapyndan döredilen köp galyplardan saýlaň. Dünýäniň iň innowasion süýräp-gaçyrýan web sahypasyny dörediji bilen, zerur ýa-da islän web sahypaňyzy dizaýn edip we ösdürip bilersiňiz.

  Element Builder-i mugt synap görüň
 • Iş çözgütleri

  Islendik sahypa baý iş infrastrukturasyny dakyň. Chli elektron telekeçilik, akym we agzalyk çözgütleri doly saklanýar we içerki duýgur hereket bilen gelýär.

  Hereketde gözläň
 • Hususy kod redaktory

  Islän zadyňyzy goşmak ýa-da redaktirlemek üçin ýörite kod redaktoryny ulanyp, ösen web programmalaryny guruň. Sahnanyň aňyrsyndaky ähli agyr mazmuny dolandyryň we gaýtalanýan tertiplerde owadan görkeziň.

 • Abunalar we wirtual önümler

  Abunalary islendik möhlet, agzalyk we hyzmatlar, wirtual harytlar, mazmun, jemgyýetler we programma üpjünçiligi üçin satyň. Dürli ygtybarly töleg üpjün edijilerini ulanyp, synag möhletleriniň köp görnüşi bilen gaýtalanýan ýa-da bir gezeklik tölegleri teklip ediň.

Hoşgeldiňiz gomymobi.com

Gowy ýer ajaýyp iş web sahypalaryňyzy ýerleşdirmek
Iň oňat mugt elektron telekeçilik çözgüdi onlaýn dükanlaryňyz üçin

Iş web sahypaňyz üçin mugt

gomymobi.com ilkinji iş sahypaňyzy döretmäge we ömrüňizde mugt ýerleşdirmäge kömek etmekden hoşal.

Mugt hasap

Registrasiýa gaty ýönekeý we çalt, kredit kartoçkasy gerek däl; mugt hasabyňyz we iş web sahypaňyz hemişe biziň bilen galar.

Çäklendirilmedik dükanlary açyň

Köp dürli önümleri satmak üçin çäksiz onlaýn dükanlary açmaly bolsaňyz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz.

Dürli önümleri satyň

Elektron telekeçilik platformamyz bilen sanly we fiziki önümleri, hatda abonentleri bir dükanda aňsatlyk bilen satyp bilersiňiz.

Domörite domen ady

Eger eýýäm bir domeniňiz bar bolsa we ony döredilen web sahypasy üçin ulanmak isleseňiz, diňe bu domeni bellemeli, soňra bu ýörite domen bilen iş web sahypaňyzy işlediň. Iş sahypaňyz, adaty bir domen bilen has professional görünýär.

FTP arkaly ýükläň

Hususy hostyňyz bar bolsa we döredilen web sahypaňyzy ýerleşdirmek isleseňiz, ähli web sahypa faýllaryny bir gezek basyp öý eýesine ýüklemäge kömek etjek aňsat guralymyz bar. Ora-da tutuş sahypany ýerli görnüşde göçürip alyp bilersiňiz.

Her sahypa üçin üýtgeşik subdomain

Iş sahypaňyzy diňe 1 basmak bilen neşir edip we arhiwläp biliň.

Amatly we çeýe abunalar

Çözgütlerimizi kanagatlandyranyňyzdan soň has güýçli aýratynlyklar gazanmak üçin hasabyňyzy täzelemek üçin köp sanly abuna ýazgylary hödürleýäris.

Tema ygtyýarnamasyny satmak arkaly gazanyň

Tema ygtyýarnamalaryňyzy beýleki ulanyjylara satyp, biziň bilen pul gazanyp bilersiňiz. Incomehli girdejini alarsyňyz, töleg tölemeýäris.

Sahypanyň mowzuk bazary

gomymobi.com şeýle hem ähli ulanyjylaryň halaýan mowzuklaryny satýan ýeri, döredijiler mugt tema berip bilerler ýa-da 2 ygtyýarnama üçin satyp bilerler: her döredijilik ýa-da ömrüň dowamynda.

Elbetde, döredijiler mugt bermek islänlerinden soň öz mahabat koduny (ýa-da platforma) mowzuklaryna girizip bilerler.

Çäklendirilmedik web sahypalary we sahypalary

Çäklendirilmedik web sahypalaryny döredip bilersiňiz we her web sahypasy üçin çäklendirilmedik web sahypalaryny döredip bilersiňiz.

Gurlan traffik yzarlaýjy

Saparlary we sahypa görnüşlerini sanamaga kömek edýän içerki traffik yzarlaýjymyz bar, bu statistika gün-günden yzarlanyp bilner.

Elbetde, Google Analytics ýaly beýleki yzarlaýjy platformaňyzy aňsat we çalt goýup bilersiňiz.


Doly jogap berýän saýtlar we mowzuklar

Thehli mowzuklar we saýtlar doly duýgur we ykjam dostlukly, islendik häzirki zaman brauzerleriniň islendik ekran çözgütlerinde işlemek üçin döredilen.

Has möhümi, Dolandyryş paneli we Ulanyjy interfeýsi hem doly jogap berýär, ulanyjylar sahypalary her wagt islendik ýerde dolandyryp we döredip bilerler.

Güýçli öndürijilik we tizlik

Ulgamymyz, web sahypalaryňyza iň gowy tizlik we öndürijilik bermek üçin niýetlenendir.

Geň galdyryjy şablonlar

Döretmek isleýän her bir işiňiz üçin 95-den gowrak dizaýner tarapyndan döredilen sahypa mowzuklaryny saýlaň.


Jemi dizaýn azatlygy

Sahypaňyzy innowasiýa süýräp-gaçyrmak bilen isleýşiňiz ýaly dizaýn ediň we ösdüriň.

Media brauzerini güýçlendiriň

Suratlaryňyzy, wideolaryňyzy ýa-da islendik multimediýa materiallaryny güýçli Media brauzerimiz bilen ajaýyp galereýa düzülişinde görkeziň.

Owadan dükan

Sanly ýa-da fiziki önümleriňizi, hyzmatlaryňyzy ýa-da işiňizi owadan onlaýn dükanda hödürläň we satyň.

Dükan we önüm dolandyryjysy

Ordershli sargytlary yzarlaň we sanawyňyzy islendik karardan dolandyryň: iş stoly, noutbuk, planşet ýa-da ykjam.

Birnäçe töleg usullary

Onlaýn amallary size we müşderileriňiz üçin ýönekeý we ygtybarly edýän ygtybarly töleg çözgüdini hödürläň. Kredit kartoçkalaryny, PayPal, Stripe, Authorize.net, awtonom tölegleri we başgalary kabul ediň - komission tölegsiz.

Talonlar we arzanladyşlar

Specialörite çärelere sargytlar boýunça möwsümleýin arzanladyşlary we mugt eltip bermek arkaly dükanyň öňündäki satuwy ýokarlandyryň.

Işiňizi ösdürmäge we has ýokary uçmaga mümkinçilik beriň !!!

Web sahypaňyzy guruň we häzir saklaň
Sahypamyzdaky tejribäňizi optimizirlemek üçin dürli görnüşli gutapjyklary ulanýarys. Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak we web sahypasynyň traffigini seljermek üçin gutapjyklary ulanýarys. Şol sebäplere görä, analitik hyzmatdaşlarymyz bilen sahypaňyzyň ulanylyş maglumatlaryny paýlaşyp bileris. Şeýle habarnamany ýapmak, bu habarnamanyň daşyndaky islendik baglanyşyk ýa-da düwme bilen täsirleşmek ýa-da başgaça göz aýlamak arkaly şeýle tehnologiýalary ulanmaga razy bolup bilersiňiz.